คุณพิชัย อุทัยเชฏฐ์ : ในขณะที่ประช...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

สมชาย ปรีชาศิลปกุล : สังคมไทยเป็นผ...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการ...

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1] เสียงสะท้อนจากชุมชน ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอน...

สฤณี อาชวานันทกุล : เมื่อมาตรา 44 ...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

ชวนอ่าน

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 3)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1] เสียงสะท้อนจากชุมชน ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาว...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign