Legal Opinion on the illegitimated ...

Legal Opinion on “A lack of legal legitimacy for SBPAC to rush to conclude the public consultation process regarding the Special Economic Zone (SEZ)...

ความเห็นทางกฎหมาย กรณี ศอ.บต.เร่งรั...

ความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง ความไม่ถูกต้องเป็นธรรม กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสง...

ถอนมายาคติการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วย...

โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559) บทความวิจัยเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติบำบัดใ...

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบแ...

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราว ในช่วง COVID-19 ระบาด หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้...

ชวนอ่าน

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราวในช่วง COVID-19 ระบาด

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราว ในช่วง COVID-19 ระบาด หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มดำเนิน...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign