ความเห็นทางกฎหมายคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ...

ความเห็นทางกฎหมายของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. …. &n...

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ฉีก-ผ...

EnLAW ชวนดูข้อมูลและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการ...

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพ...

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี (more…)...

Legal Opinion: Illegitimate revisio...

Legal Opinion: An illegitimate process to revise the Songkhla’s Comprehensive Plan to facilitate the development of Chana Industrial Zone ENLAWTHAI...

ชวนอ่าน

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ฉีก-ผังเมือง เอื้อประโยชน์ทุน-ใช้พื้นที่สีเขียว-ทำลายหลักการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EnLAW ชวนดูข้อมูลและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรว...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign